Bibliografia

En repetides ocasions, esta milenària Institució, destacada joya del patrimoni cultural valencià, ha segut objecte d'estudi d'erudits i historiadors que li han dedicat llargues hores i múltiples pàgines en llibres i revistes especialisades en les grans dificultats que comporta l'investigació en un camp en el qual no hi ha documentació escrita, donada l'oralitat, una de les característiques predominants en el funcionament del Tribunal de les Aigües. No obstant això, és de justícia destacar en este apèndix bibliogràfic una série d'esforçats i valiosos treballs duts a terme per investigadors que dedicaren gran part del seu temps, i de les seues vides, al millor coneiximent d'una institució que, viva i fresca, com el primer dia, cada dijous congrega al seu voltant a múltiples viandants, curiosos, turistes,...; pero, a la qual els valencians valorem i apreciem en tal manera que només S. M. En Joan Carles, La seua Altea Real el Príncip d'Astúries, el Molt Honorable President de la Generalitat, o uns atres personages de gran ranc i dignitat, han arribat a presidir per deferència del Tribunal i del seu Síndic-President.

 fuerospag26  fuerospag28  Llibre dels Furs de Valéncia. (Senyalat el Fur XXXV d'En Jaume el Conqueridor)

A la tesis doctoral d'Antonio Guillén Rodríguez de Cepeda, fruit de la qual s'edità un menut i aclaridor llibre (“El Tribunal de les Aigües de Valéncia. Els moderns Jurats de Rec”), editat per la Tip. Doménech, en 1920, caldria afegir l'encesa defensa que del mateix feu en les Corts de Cadis el gran valencià que fon Francisco Javier Borrull i Vilanova, en un extraordinari discurs, model de oratòria, que l'imprenta de Benito Monfort edità i reimprimí en diverses ocasions. Poc temps després, en 1831, la mateixa imprenta edità, del mateix autor, el seu “Tratado de la distribución de las aguas del rio Turia, y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia”, en un bell gravat de Tomás Rocafort . D'una manera tangencial s'ocuparen del Tribunal A. J. Cavanilles, en les seues “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,...”,en 1795, i les guies de V. Boix i, sobretot, la “Guia urbana de Valencia antigua y moderna” del Marqués de Cruilles, qui dedicà ampli capítul al Tribunal dels Sequiers. En 1970, un nortamericà de l'Universitat d'Harvard, Thomas F. Glick, s'interessa per les nostres institucions i escriu la seua “Irrigation and Society in medieval Valencia”, nou treball que des de l'estranger s'ocupa seriosament del tema després de la monumental obra que en el segle XIX realisara el francés Jaubert de Passa.

victor fairen013    
El catedrátic de dret procesal de la Facultat de Dret de la Universitat de Valéncia, D. Víctor Fairén Guillem, reb la Medalla del Milenari del Tribunal de las Aigües. (17-Abril-1975).  

En 1975, el professor V. Fairén Guillén, catedràtic de Dret Processal de la Facultat de Dret de Valéncia, publicà un extraordinari treball sobre el tema, el més complet des dels temps de Borrull, posant de relleu les característiques del Tribunal com a model de dret processal. Nova edició, corregida i molt aumentada per l'autor aparegué en 1988, principalment en relació en la Constitució de 1978, que encara no havia segut promulgada.

   giner boira004
  D. Vicente Giner Boira explica a uns visitants el funcionamient del Tribunal (22-Juny-1995).

Pero, qui, sense dubte, dedicà la seua llarga vida a l'estudi i servici del Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia, fon En Vicent Giner Boira, continuador del bufet familiar que a lo llarc de tres generacions s'especialisà en Dret d'Aigües sent, fins al moment de la seua mort, Assessor Lletrat del Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia i del Sindicat de Regulació del Riu Túria. El seu entusiasme per tot lo valencià li portà a la fundació de la “International Association for Water Law”. 

A D. Vicente pertanyen la majoria dels treballs realisats en l'últim quart del segle XX sobre el Tribunal de les Aigües, sempre deutor, com Valéncia sancera, a este valencià totalment dedicat i entregat a la nostra terra, a la seua història, i fidel defensor de la nostra indiscutible personalitat valenciana.

aureanopus3 Alanya, Luis (1515): Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi ipisus primi conquistatoris. Valencie, Didaci de Gumiel, M.D.XV
img085 Almela y Vives, Francisco (1957): Las riadas del Turia (1321-1949). Valencia, Ayuntamiento, 1957.
img086 Boix, Vicente (1862-1863): Valencia histórica y topográfica. Relación de sus calles, plazas y puertas, origen de sus nombres, hechos célebres ocurridos en ellas, y demás noticias importantes relativas á esta capital: por D. Vicente Boix, Cronista de la misma. Valencia, Imp. de J. Rius, 1862-1863. 2 vols
DSC00693 Borrego i Pitarch,Vicent-L'Escrivà i Tomàs-Ramírez i Martínez, Santos (1994).-Mislata: Regadiu i Séquies IV.Mislata, Ajuntament, 1994.
borrull

Borrull y Vilanova, Francisco Xavier. Discurso sobre la distribución de las aguas del Turia y deber conservarse el Tribunal de los Acequieros de Valencia, que dijo D..., Diputado por el Reino de Valencia, en la sesión de 31 de julio de 1813, de las llamadas Cortes Generales y extraordinarias. Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1828. (En la portada: Tercera edición española ilustrada con varias notas). 121 p., en 4º.

Borrull y Vilanova, Francisco Xavier (1851). Tratado de la distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia, por don..., del Consejo de S.M., Oidor de la Real Audiencia de este Reino e individuo honorario de las Reales Academias de San Fernando, de San Carlos, de San Luis y de la Sociedad Económica de su Patria. Valencia, imprenta de D. benito Monfort, 1851. 

img084

 Borrull y Vilanova, Francisco Javier.- Discurso sobre la distribución de las aguas del Turia y deber conservarse el Tribunal de los Acequieros de Valencia... 3ª impresión. Valencia, Benito Monfort, 1828.

borrull2 Borrull y Vilanova, Francisco Javier.- Tratado de la distribución de las aguas del rio Turia, y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia. Valencia, Benito Monfort, 1831.

Branchat, Vicente.- Noticia histórica de la antigua Legislación valenciana sobre el régimen de las aguas públicas. Valencia, 1851.

Brunhes, Jean (1902): L’irrigation, ses conditions geografiques, ses modes et son organisation dans la Peninsule Iberique et dans l’Afrique du Nord. París, 1902.

Calero, Francisco (tr.) (1999): Obra de oro de los privilegios reales de la ciudad y del reino de Valencia, con la historia del cristianísimo Rey Jaime, su primer conquistador. Traducción de Francisco Calero. Introducción de Vicente García Edo. Índices de Mª Amparo Cabanes. Valencia, Federico Domenech, 1990.

Capafons y Piquer, Domingo. Plano topográfrico del río Turia y zona de Huerta comprendida entre el puente de S. José y el molino de S. Pablo. valencia 7 de julio de 1873. (Hoja plegada pintada a mano en varios colores y firmada por el autor. propiedad de N. Primitiu).

Capitols, estatuts, eo ordinacions de la Insigne, y Coronada Ciutat de Valencia, dits del Quitament, ordenats, y publicats en lo Insigne Consell General de aquella en lo dia de 21 de Març del any de la Nativitat de Nostre Señor 1669. y en altres dies seguents del mateix any. Fets Imprimir essent Iurats. pere Artes, y Roca Generòs, iurat en cap per los Nobles, y cavallers, Vicent de Semper Iurat en cap dels Ciutadans, Don Felix Falco de belaochaga, Geroni Ariño, Pau Parch, y Iaume Nicolau Deona Ciutadans, Iaume Ioan Torà Ciutada Racional, y Ignacio Perez Calvillo Ciutada Syndich [Esc. de Valencia en losange, coronado con lo rat penat, flanqueado con las dos L] Impressos en Valencia, per Geroni Vilagrasa, Impressor de la Ciutat, y del Tribunal de la Santa Inquisicio, junt al moli de Rovella, any 1669.

Capitols fets y fermats entre parts dels Elets de la Cequia y Comuna de Rovella de una, y Gaspar Martinez, Obrer de Vila, de altra, ab los quals se ha de fer la obra, y Azud de dita Cequia...: not. en 16 de Iuny y 10 de Agost 1686. s.l., s.n., s.a.. 42 págs. en fol (fecha de texto).

Capítols y ordinacions fets y fetes per los Elets de la cequia de Rovella pera el bon govern en comù, y en particular de ella, ab delliberació rebuda per Emmanuel Molnèr, Notari, Síndich de dita Comuna, en lo primer de Maig 1699, en la qual delliberaciò es troben los noms, y poders de tots, y cascú dels Elets; y dels Capitols y Ordinacions, decretats sens llimitaciò alguna, per lo Tribunal de la Real Audiencia, ab Real Provisiò publicada en 27 de Iuliol 1699, per Vicent de Saboya Generòs, Escrivà de Manament, en lloch de Eusebi de Benavides Cavaller, tambè Escrivá de Manament. Valencia, s.i., s.a.. 24 págs., en fol. (NP/ XVII-56).

Capítols y ordinacions fets y fetes per los Elets de la Cequia de Rovella, etc... Valencia, imprenta de Juan Fenoll Bordonado, 1851. 20 págs., en fol. Reimpresión.

Capítulos y condiciones, con los cuales la Ilustre Junta de Fábrica de Muros, Valladares, y Caminos de la Ciudad de Valencia pone en arriendo la monda y aprovechamiento del cieno que quede naturalmente en el cauce del Valladar que circunda parte de dicha Ciudad extra muros, desde la Puerta de Cuarte á la izquierda hasta la de San Vicente, según el modo y forma que se expresarán. Se concede el arriendo con arreglo al decreto del real Acuerdo de esta Audiencia de 8 de agosto de 1785. (s.l., s.i., s.a.).

 

img088    Catálogo de la Exposición bibliográfica y de recuerdos históricos de los riegos en el Reino de Valencia, organizada por Lo Rat Penat con motivo del III Congreso Nacional de Riegos celebrado enValencia en 1921. Valencia, 1922.
img087   Carreras Candi, F.: Geografía General del Reino de Valencia, dirigida por... 5 vols. Barcelona, (s.d.). I.- Reino de Valencia, por Emeterio Muga y otros. II.- Provincia de Valencia, primera parte, por José Martínez Aloy. III.- Provincia de Valencia, segunda parte, por C. Sarthou Carreres. IV.- Provincia de Alicante, por F. Figueras Pacheco. V.- Provincia de Castellón, por C. Sarthou Carreres.
img098   Carreres Zacarés, Salvador (1930-1935): Llibre de Memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308- 1644) ab una introducció i notes per Salvador Carreres Zacarés. 2vols. (paginación única). Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1930-1935.

 

casaus     Cassaus, Francisco Antonio (1693): El Reyno de Valencia, dividido en sus dos gobiernos que son Valencia, y Orihuela y dos Tenencias que son Xàtiva y Castellón. Mapa que se halla en la Sacristía Nueva de la Catedral Metropolitana. Dedicado a don Carlos Homo Dei Moura... el 4 de junio de 1693. Por Francisco Antonio Cassaus de la Compañía de Jesús. Contiene en su base mapas detallados de: Alicante nuevamente fortificado, Puerto de Denia, Valencia, Puerto de Peñíscola y Puerto de los Alfaques. 
cassaus plano   Cassaus, Francisco Antonio-Duarte Ascensio (1595): Huerta y Contribución Particular de la ciudad de Valencia que ofrece a la misma ciudad… Valencia, 1595

Cavanilles, Antonio José (1795-1797): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Ha sido utilizada la 2ª ed., Zaragoza, 1958.

Copia del despacho del Real y Supremo Consejo de Castilla, dado en Madrid a treinta de junio de mil setecientos cincuenta y uno, en que se aprueban las Ordenanzas hechas para el buen gobierno de la acequia de Mislata. valencia, José y Tomás de Orga, 1778. 24 págs., en fol.

Delliberacio, y capitols fets per la Ilustre Iunta de la Fabrica de Murs, y Valls, de la Ciutat de Valencia, en lo primer de Març 1696 tocants à les obligacions del Ofici de Sobrestant. [Grabado que representa a los tres estamentos: la Virgen flanqueada por San jorge y el Ángel de la ciudad] Sent iurats, y obrers, los Señores Francisco Catala de Monzonis, Cerdan de Tallada generòs, Iurat en Cap de Nobles, y Cavallers, Don Geroni Frigola, Prebere, Arcediano Major, y Canonge de la Seu de dita Ciutat, Obrèr per lo Estament Eclesiastich, y Iusep Gil de Torres, Iurat en Cap de Ciutadàns. (En colofón: En la Imprenta de Vicent Cabrera, Impressor, y Llibrer de la Ciutat, en la Plaça de la Seu. Any 1696).

Díaz Nieto, Ignacio y Arrieta Alvarez, Carlos.- Ensayo de bibliografía en materia de Aguas. Madrid, 1964.

Diputación de Valencia (1997): Cartografía valenciana (siglos XVI-XIX). Valencia. 1997.

img090   Escolano, Gaspar-Perales, Juan Bautista (1878.1880): Décadas de la historia de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia. 3 vols. Valencia-Madrid, 1878-1880. 
img089    
img093   Exposición del derecho que asiste a los regantes de las acequias de la Vega de Valencia para exigir que en la almenara del azud de la acequia de Moncada haya solas cuatro tablas de dimensiones regulares. Publícala el Tribunal de Acequieros de dicha Vega. Ruzafa, imp. de D. Manuel Piles, 1860. 51 págs, en 4º.
img092   Fairén Guillén, Víctor.- El Tribunal de las Aguas de Valencia y su proceso. (Oralidad, concentración, rapidez, economía)... Valencia, Artes Gráf. Soler, 1975. - El Tribunal de las Aguas de Valencia y su proceso. (Oralidad, concentración, rapidez, economía)... Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, 1988.

Foster, Alice.- The Geographic Structure of the Vega de Valencia. Chicago, 1936. (Resúmen de tesis doctoral) (17 mapas).

img102

 

Fundación Valencia III Milenio.- Memoria de actividades 1997. Valencia, 1998.

Fundación Valencia III Milenio.- Memoria de actividades 1998. Valencia, 1999.

Fueros y privilegios de la Ciudad y Reino de Valencia, relativos a los derechos de la Ciudad y su Vega en la distribución de las aguas del Turia. Traducidos al castellano y acompañados del texto original. Ruzafa, imprenta de D. Manuel Piles, 1861. 34 p. en 4º.

Furs, els. Adaptació del text dels furs de Jaume el conqueridor i Alfons el benigne de l´edició de Francesc-Joan Pastor (València, 1547) a l´ordre dels mateixos furs en el manuscrit de Boronat perà de l´Arxiu Municipal de la Ciutat de València. Feta per Arcadi Garcia i Sanz. Traducido por Alfons Guirau i Sichart. València, Vicent García editores, 1979.

Galán, Francisco.- Tratado de legislación y jurisprudencia sobre aguas y de los Tribunales y Autoridades a quienes compete el conocimiento de las cuestiones que se susciten. Valencia, 1849.

García Edo, Vicente (1988): El Llibre dels privilegis de Valencia. Estudio preliminar, regesta y transcripción del códice 9 de la Casa Real, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón. (Comienzos del siglo XIV). Realizado por Vicente García Edo. Valencia, Vicent García editores, 1988.

Garcia i Sanz, Arcadi (1979): Els furs. Adaptació del text dels furs de Jaume el conqueridor i Alfons el benigne de l´edició de Francesc-Joan Pastor (València, 1547) a l´ordre dels mateixos furs en el manuscrit de Boronat perà de l´Arxiu Municipal de la Ciutat de València. Feta per Arcadi Garcia i Sanz. Traducido por Alfons Guirau i Sichart. València, Vicent García editores, 1979.

img094     Giner Boira, Vicente.- El Tribunal de las Aguas. Alzira, Graficuatre, 1988.
 img095    (Hay segunda edición, actualizada, de 1995)

 

Giner Boira, Vicente.- Introducción a las Notas sobre la antigüedad de la Agricultura y el regadío en tierras valencianas. Valencia, 1964.

img091    Giner Boira, Vicente.- El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Valencia, Publicaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 1953 

Giner Boira, Vicente.- Ampliación de la competencia de los Jurados de Riegos, para conocer de faltas cometidas por personas ajenas a la Comunidad... En: I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Valencia, 1964.

Giner Boira, Vicente.- Intangibilidad de las Comunidades de Regantes... En: I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Valencia, 1964.

img096    Giner Guillot, Vicente.- Exposición de distintas actuaciones del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia en defensa de los derechos de las Acequias que lo integran y documentos referentes a todo ello. Valencia, Imp. Guillot Aguilar, 1944. 
DSC00685     Glick, Thomas F. (1988): Regadío y sociedad en la Valencia medieval. Valencia, Biblioteca Valenciana, 1988.

Glick, Thomas F.- Irrigation and Society in medieval Valencia. The Belknap Press. Harward University Press. Cambridge, Massachussets, 1970. (Hay ed. en lengua española: Valencia, Editorial del Cenia al Segura, 1988).

Grassa, Miguel de. Exposición del Doctor Don... Síndico Procurador General de la Ilustre Junta de las Fábricas de Muros, Valladares, Caminos y Nueva del Río, al Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Valencia, manifestando sucintamente el origen y atribuciones de dicha Junta y la necesidad del ejercicio de ellas para el fin procomunal de los moradores de la misma Ciudad y su término. Valencia, Oficina de D. Benito Monfort, 1821. 4 h. en fol. sin paginar.

Grassa, Miguel de. Reglamento e instrucción acerca de las obligaciones de los Celadores ó Peones camineros de las Ilustres Fábricas de Muros, Valladares, Caminos y nueva del Rio de la Ciudad de Valencia. Valencia, 10 de Febrero de 1815. Por el Dr. D.... 8 págs. en fol.

img083   

Guillén Rodríguez de Cepeda, Antonio.- El Tribunal de las Aguas de Valencia. Los modernos Jurados de Riego. (Tesis doctoral). Valencia, Tip. Doménech, 1920.

Guillen y Rodríguez de Cepeda, Antonio.- Tribunales de aguas; su constitución y su competencia. Sistemas eficaces para la ejecución de sus fallos. Valencia, 1921.

Guinot, Enric y otros. (1999): La Real Acequia de Moncada. Camins d’Aigua. El patrimonio hidráulico valenciano, I. Valencia, Generalitat Valenciana. Consellería d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 1999.

Guinot Rodríguez, Enric-Selma Castell, Sergi.-Les Séquies de l´Horta Nord de València: Mestalla, Rascanya i Tormos.Valencia Generalitat Valenciana. Consellería d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 2005.

Halpern, L.- La Huerta de Valencia. En: Anales de Géographie. Paris, 1933. (Hay traducción española de V. Fontavella).

Hermosilla Pla, Jorge (Dir.)(et al). -El Patrimonio Hidraúlico del Bajo Turia. L'Horta de València.Colección: 'Recuperem Patrimoni'.Valencia, Dirección General del Patrimonio Cultural-Conselleria de Cultura y Deportes, 2007.

car    Herrera, José María y otros (1985): Cartografía histórica de la Ciudad de Valencia 1704-1910. Por José María Herrera, Amando Llopis, Rafael Martínez, Luis Perdigón y Francisco Taberner. Valencia, Ayuntamiento, 1985.

Jaldero y Sacristán, Francisco de P. (1852-53): «Memoria sobre los restos de acueductos existentes en la llamada Valencia la Vella, o sea la antigua Palantia», en: Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, vol. 8 (1852-1853).

Jaubert de Passa. Canales de Riego de Cataluña y Reino de Valencia, leyes y costumbres que los rigen; reglamentos y ordenanzas de sus principales acequias. Obra escrita en francés por Mr..., traducida al castellano por el Sr. D. Juan Fiol, Socio de Mérito, Magistrado honorario de esta Audiencia y Juez de primera instancia de Madrid. Publicada y adicionada por la Sociedad Económica de Amigos del País. Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1844. 2 t. en 4º. Planos y estados plegados.

Jordana de Pozas, L.- Ensayo de una bibliografía española de aguas y riegos. En: III Congreso Nacional de Riegos, celebrado en Valencia. Año 1922. Valencia, 1923 (3 t. en 4º).

Lacreu Sena, José.- Centenario del fallecimiento de D. Vicente Blanch y Juan, propulsor de la Acequia del Oro. 1864-1964. Alfafar, s.a.

Llorca Rodríguez, J.- Romanidad de los riegos de la huerta valenciana. En: Notas sobre la antigüedad de la Agricultura y el regadío en tierras valencianas. Valencia, 1964.

Libre de Antiquitats. Manuscrito existente en el Archivo de la Catedral de Valencia. Transcripción y estudio preliminar por José Sanchis Sivera. Valencia, “Diario de Valencia”, 1926.

Libre de Memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308- 1644) ab una introducció i notes per Salvador Carreres Zacarés. 2 vols. (paginación única). Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1930-1935.

Llibre dels privilegis de Valencia. Estudio preliminar, regesta y transcripción del códice 9 de la Casa Real, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón. (Comienzos del siglo XIV). Realizado por Vicente García Edo. Valencia, Vicent García editores, 1988.

López Elum, Pedro (2001): Los orígenes de los Furs de València y de las Cortes en el siglo XIII. Valencia, Generalitat Valenciana, 2001.

Llorente, Teodoro (1887-1889): Valencia. 2 vols. En: España: Sus monumentos y artes. Su naturaleza é historia. Barcelona, 1887-1889.

Madoz, Pascual (1845-1850): Diccionario geográfico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 vols. Madrid, 1845-1850.

Marco Baidal, Jaime (1960): El Turia y el hombre ribereño. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1960.

 

img097     Marco, Juan Bautista-Mateu, Joan-Romero, Joan (1994).- Regadíos Históricos Valencianos. Valencia, Conselleria d'Agricultura, Peixca i Alimentació, 1994.

Markham, Clements R. (1867): El regadiu a l’Espanya de l’est (1867). Estudi preliminar de Thomas F. Glick. Valencia, Institucions Alfons el Magnànim-I.V.E.I., 1991.

Matheu y Sanz, Lorenzo: De Regimine Urbis et Regni Valentiae, sivè Selectarum Interpretationum ad principaliores Foros ejusdem, Tractatus. En Valencia, por Bernat Nogués, 1654 y 1656. En fol. dos vols. Dividida toda la obra en dos libros; pero, añadiendo otro y corrigiendo y aumentando los dos primeros, los volvió a estampar en un tomo con este título: Tractatus de Regimine Regni Valentiae, sivè Selectarum Interpretationum ad principaliores Foros ejusdem, tribus libris contentus, et explicatus; quorum duo jam prodierunt, sed iterum prodeunt in pluribus aucti, atque correcti: et tertius nunc noviter Typis datur, continens totam praxim Causarum Civilium, tàm secundum observantiam dicti Regni, quàm aliorum plurimorum totius fermè Europae. En Leon de Francia, por Juan Antonio Huguetam y Compañía, 1667, en fol.; y allí mismo por Anisson, y Juan Posuel, 1704, también en fol.

Melió Uribe, Vicente (1991): La “Junta de Murs i Valls”. Historia de las obras públicas en la Valencia del antiguo régimen. Siglos XIV-XVIII. Generalitat Valenciana. Serie Minor. Valencia, 1991.

Memoria sobre el uso y aprovechamiento de las aguas del río Turia o Guadalaviar, escrita por la comisión que al efecto nombraron los representantes de las siete acequias de la Vega de Valencia. Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1874.

Monterde, Cristobal Juan. Responsum (revisar) Valentini, in causa collectae impositae pro reparatione fluminis Guadalaviar. Valencia, Pedro Partricio Mey, 1595.

Ordenanzas que deberán observar los interesados de la acequia de Rascaña. Aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 12 de febrero de 1765. Valencia, Imprenta de Salvador Faulí, 1778. Reimpreso el año 1914, en la Tipografía Moderna. 36 págs., en fol.

img099    Orellana, Marcos Antonio de: Valencia antigua y moderna. Por el... Precedida de la biografía del autor por D. Carlos Corbí y de Orellana... 3 vols. Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1924. (Hay ed. facsímil de París-Valencia). 

Piles Ibars, Andrés (1901): Valencia árabe. 2 vols. Valencia, 1901.

Plan sinóptico de las acequias del río Turia con varias observaciones. Valencia, 1828.

Por los Electos del Comú de Favara ensatisfaccion de no poder conducir ni dar al ilustre magistrado de Murs y Valls el agua que para limpiar el valle debe contribuirle el comun de Rovella (s.l.,s.n.,s.a.) Data 1ª 1695. Data 2ª 1720. 13 p., fol. (fechas de texto).

Porcar, Juan (1589-1629): Coses evengudes en la ciutat i regne de València. Dietario de mossen Juan Porcar, capellán de San Martín (1589-1629). Transcripción y prólogo de Vicente Castañeda Alcover. 2 vols. Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934.

Reglamentos y ordenanzas de las principales acequias del Reino de Valencia, publicadas por la Sociedad Económica de Amigos del País de esta Ciudad. Valencia, Imprenta de D. benito Monfort, 1846. 538 págs.+1 h., en 8º m.

Reig y Flores, Juan.- Tribunal de las Aguas de Valencia. Valencia, 1879.

Riegos del Río Guadalaviar. Canal Real de Moncada. Ordenanzas para el buen gobierno y conservación de dicha Real Acequia, su antigüedad, concesión, gobierno y jurisdicción de los administradores de la misma, su principio, progreso, curso y fin; edificios para tomar, conducir y repartir sus aguas, poblaciones y tierras que se riegan y lo que sepaga por ellas. Valencia, Imprenta de N. Regolf, 1915. 2 h+228 págs., en 4º.

Ribera Tarragó, Julián (1908): «El sistema de riegos de la huerta de Valencia, ¿es cosa de moros?», en: Almanaque de “Las Provincias”, 1908: pág. 253.

Ripalda, Conde de.- Memoria sobre la necesidad de una Ley que regle definitivamente los intereses de los propietarios de aguas. Valencia, 1842.

Ripalda, Conde de.- Cartilla agrícola del labrador de la Huerta de Valencia. Valencia, 1845.

Roberts, J.P. (1867): Irrigation in Spain: Beings a Paper Compiled from Informations Collected During a Residence of Several Years in that Country. London, 1867.

Robles y Cisneros, Miguel de. Providencias acordadas por la Ilustre Junta de la Fabrica Nueva del Rio, aprobadas, y mandadas observar por el Señor Intendente, para la buena Administracion, y Recaudacion de los Derechos, que hay impuestos sobre Carnes, para la construccion, y conservacion de los Puentes, y Paredones del Rio de la Ilª. Ciudad de Valencia. [12 de abril de 1764.] 8 págs. en fol.

Sánchez Cutillas, C. (1970): «La Fàbrica vella, dita de Murs e Valls», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II (1967). Valencia, 1970.

Sanchis Guarner, Manuel (1976): La ciutat de València. Sintesi d´Historia i de Geografia urbana. Segona edició amb esmenes y addicions. València, Ajuntament, 1976

img103    Sanchis Sivera, José (1926): Llibre de antiquitats. Manuscrito existente en el Archivo de la Catedral de Valencia. Transcripción y estudio por... Valencia, 1926. 

 

San Valero Aparisi, Julián.- El origen de la agricultura y la cerámica valencianas. Valencia, 1955.

San Valero Aparisi, Julián.- El campesino valenciano y su obra. En: Notas sobre la antigüedad de la Agricultura y el regadío en tierras valencianas. Valencia, 1964.

Sala Giner, Daniel (1997).- El Tribunal de las Aguas. Valencia, Fundación Tercer Milenio.

Sala Giner, Daniel (2007).- La milenaria Acequia de Mislata. Valencia, Xavier Boronat, editor.

 

img108    Sala Giner, D.-Mascarell Navarro, Mª. J.-Tarín López, R. (2002).- El Tribunal de las Aguas de Valencia. Valencia, X. Boronat Editor-Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana.  

Satisfacción por los Electos del Comú de Regantes de la Acequia de Rovella, a la Súplica dada al Excelentísimo Señor Marqués de Castel-Rodrigo, Virrey del presente Reino, por la Ilustre Fábrica de Muros y Valles de la presente Ciudad, sobre los reparos que propone de reedificarse el dique, presa o azud de Rovella, que se llevó el río en 30 de diciembre de 1695. Valencia?, s.l., s.a. 8 págs. en fol.

Sociedad Económica de Amigos del País.- Reglamentos y Ordenanzas de las principales acequias del Reino de Valencia, publicadas por la Sociedad Económica de Amigos del País de esta Ciudad. Valencia, 1846.

Scott Moncrieff, Sir Colin Campbell (1868): Irrigation in Southern Europe. London, 1868.

Tarazona, Pere Ieroni (1580): Institucions dels Furs, y Privilegis del Regne de Valencia. Eo sumari e reportori de aquells. Autor Micer Pere Ieroni Taraçona... En Valencia, en la estampa de Pedro de Guete, 1580.

img101    Teixidor, José (1767): Antiguedades de Valencia. Observaciones críticas donde con instrumentos auténticos se destruye lo fabuloso, dejando en su debida estabilidad lo bien fundado. Escribiólas en 1767 Fr. Josef Teixidor, Bibliotecario del Real Convento de Predicadores de la misma Ciudad. Valencia, Imp. de Francisco Vives Mora, 1895 

 Vallés, I. (1979): Cartografía histórica valenciana. Valencia, 1979.

IMG 0480---    GÓMEZ-FERRER SAPIÑA, RAFAEL / CLIMENT DURÁN, CARLOS / PASTOR MADALENA, ILDEFONSO
IMG 0477---    Sala Giner, Daniel. EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA.

 

IMG 0479---      Libro del Profesor VíCTOR FAIRÉN-GUlLLÉN (El Tribunal de las aguas valenciana y su proceso, 2.a edi., Ed. Caja de Ahorros de Valencia, 1988, Valencia)

 

Libro2015 b   

Tribunal de las Aguas de Valencia. Claves Jurídicas.

Director: José Bonet Navarro

Coordinadora: María José Mascarell Navarro

Editorial: Institución Alfonso el Magnanim.

Año: 2014

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.